Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Tamamlama

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Tamamlama

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAN SİGORTALILAR İÇİN SGK’YA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİN TAMAMLANMASI

12.01.2023 tarihinde 7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 94. madde ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 29. ve geçici 32. maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Düzenlemenin son fıkrası uyarınca da bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemeyeceği belirtilmiştir.

  1. Düzenlemenin Kapsamı 

5510 sayılı hükmünden yalnızca 4447 sayılı Kanunun geçici 29. ve geçici 32. madde hükümlerinden yararlandığı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezleri tarafından belirlenen işverenler faydalanabilecektir.

2. Düzenlemeden Yararlanma Şartları

Sigortalı bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 94.maddesi hükmünden yararlanılabilmesi için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir:

  • Sigortalıya yapılan ödeme hakkında 4447 sayılı Kanunun geçici madde 29 ve geçici madde 32 hükümlerinin uygulanmış olması,
  • Yersiz ve fazla ödeme yapılan aylarda/dönemlerde yersiz ve fazla ödeme yapılan sigortalının hizmetlerinin SGK’ ya eksik bildirilmiş olması, 
  • Eksik hizmet bildirimi yapılan sigortalıya ilişkin eksik gün kodu ve nedeninin “18-Kısa çalışma ödeneği”, “27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler”,“28-Pandemi Ücretsiz İzin” veya “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” seçilmiş olması.