Noterlerin Taşınmaz Satış Sözleşmesi Düzenleme Konusunda Yetkilendirilmeleri

Noterlerin Taşınmaz Satış Sözleşmesi Düzenleme Konusunda Yetkilendirilmeleri

Adalet Bakanlığı 11.01.2023 tarih ve 32070 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı üzere , Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere , noterleri taşınmaz satış sözleşmeleri konusunda yetkilendirmiştir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 61/A maddesine göre , noterler tarafından düzenlenecek olan taşınmaz satış sözleşmelerinin tabi olacağı usul ve esasları kapsamaktadır (Yönetmelik m. 2).  Böylece noterler , tapu daireleri yanında taşınmaz satış sözleşmelerinin düzenlenmesi konusunda yetkili kılınmışlardır. Yönetmelik metninden anlaşılacağı üzere , noterler sadece taşınmaz satış sözleşmelerini düzenleyebilecekler , taşınmaz üzerinde ipotek kurulması gibi sınırlı ayni hakların tesisi ve diğer işlemler konusunda yine tapu dairelerinin yetkileri devam edecektir.

Taşınmaz satış sözleşmesi ile ilgili başvuru , Türkiye Noterler Birliğinin “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılır (Yönetmelik m. 5.1).

Noter düzenlediği satış işlemi için tapu harcı , döner sermaye hizmet bedeli ve noter ücreti tahakkuk ettirir ( Yönetmelik m. 9).

Yönetmelik hükümleri , Noterlik Kanununun geçici 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca , aynı Kanunun 61/A maddesinde kurulması öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulduğu tarihe kadar uygulanmaz (Yönetmelik Geçici madde 1).

Söz konusu Yönetmelik ile işlem güvenliği de sağlamak suretiyle tapunun iş yükünün noterlerce paylaşılarak azaltılması amacının takip edildiği anlaşılmaktadır.