Gelir Vergisi Kanunu’ndan Kaynaklanan Vergi İadesi

Gelir Vergisi Kanunu’ndan Kaynaklanan Vergi İadesi

Gelir Vergisi Kanunu’ndan Kaynaklanan Vergi İadesi

Image DenetimYıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir Vergisi Kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilir. Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine ret ve iade olunur. 

Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir. 

Bu noktada mükellefler vergi iadesi başvurusunda bulunurken nakden vergi iadesi, mahsuben vergi iadesi yöntemlerini kullanabilmektedir.