Tasdik İşlemleri

Tasdik İşlemleri

Tasdik İşlemleri

Image Denetim , verdiği tasdik hizmetleriyle, vergisel hataların tespit edilerek önlenmesi ve işletmelerin olası vergisel sıkıntı ve güçlüklerden korunmasını sağlamaktadır.

3568 Sayılı Kanun ve 18 Seri Numaralı SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik işlemleri (tam tasdik) açıklanmıştır. Buna göre, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir ve beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

Yeminli mali müşavirlik tam tasdik işlemi,  kanuni defter ve belgelerin, mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirce denetimi ve onayını içermektedir. Sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve eklerinin tasdiki ile Gelir Vergisi Beyannamesi ve eklerinin tam tasdiki bağlamında hizmet vermektedir. Yeminli mali müşavirlik tam tasdik işlemi vergi inceleme raporu niteliğinde olup vergi iadesi sürecinde önemli bir işlev taşımaktadır. İade doğuran işlemler nedeniyle katma değer vergisi iade talebi olan firmalardan tam tasdik kapsamında olanlar, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen üst limitlere tabi olmaksızın YMM raporu ile KDV iadesi almaya hak kazanmaktadır.

Yeminli mali müşavirlik diğer tasdik işlemleri aşağıdaki işlemlerden oluşmaktadır: Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Prim İnceleme Raporu, Yeniden Değerleme Tasdik Raporu, Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporu, Yatırım İndirimi Tasdik Raporu, Üretim Tasdik Raporu, Dahilde İşleme İzini Belgesi Kapatılmasına İlişkin Tasdik Raporu, Özel Tüketim Vergisi Kapsamında Tasdik Raporları, Yatırım İndirimi İstisnası Tasdik Raporu Ar-Ge İndirimi ve harcamaları değerlendirme Tasdik Raporu, Gümrük Genel Tebliği Kapsamında Tasdik Raporları, Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Tasdik Raporu, Kamu İhale Genel Tebliğ Kapsamında Düzenlenen Raporlar, Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu, Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespiti Raporu, Sermayeye İlave Edilecek Sermaye ve Kar Yedeklerinin Tespiti Raporu, Öz Kaynaklarda Yer Alan Özel Fonların Sermayeye İlave Edilmesi İlişkin Rapor, Öz Varlık Tespitine İlişkin Tasdik Raporu, Cari Yıl Kârının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu, Geçmiş Yıl Kârlarının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu.